• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติิราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สป.ศธ. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติิราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป