• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 2

14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำคณะบุคลากรร่วมถวายงานและรับเสด็จ ณ โรงเรียนอาโอยาม่า2 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 312 คน จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการศึกษาในรูปแบบจิตศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต โดยนำธรรมะมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี โดยการจัดทำโครงการอบรมธรรมะทุกวันอังคาร และให้นักเรียนนั่งสมาธิทุกครั้งก่อนเริ่มเรียน ทำให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ดีขึ้น และผลการทดสอบระดับชาติในชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.3 มีคะแนนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมด้านโภชนาการ โดยจัดอาหารเช้า อาหารกลางวัน และเสริมนมให้แก่นักเรียน เพื่อแก้ปัญหาทางโภชนาการ และใช้เกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก ในการนี้ ทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน, เลี้ยงสัตว์, ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล, ปลูกไม้ผล, การผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบ ในท้องถิ่น และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ