• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
บูรณาการการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพ สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ 
1)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ทุกระดับ ทุกประเภทโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
3)  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
4)  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5)  บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างกำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
เป้าประสงค์
          1.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
          2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัด
     1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
     2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
     3. ร้อยละของโรงเรียนมีการประกันคุณภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
     4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     5. ร้อยละของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านอาชีวศึกษาและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์
              1. หน่วยงานทางอาชีวศึกษา ส่งเสริม ผลิต พัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษา ให้นักศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
              2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบความถนัด เพื่อพัฒนาสู่พื้นฐานอาชีพ
              3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
ตัวชี้วัด
      1.  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน
      2.   ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าเรียนด้านอาชีวศึกษา
      3.   ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมโดยการแนะแนว
      4.   ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดตามความถนัดและความสนใจ
      5.    ร้อยละของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านอาชีวศึกษา
      6.   ร้อยละของผลงานวิจัยหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
เป้าประสงค์     
     1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
     2. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัด
     1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่
     2. ร้อยละของผู้เรียน ที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
     3. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
     4. ร้อยละของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล


ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
     1. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน
     2. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
      1. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพ
        2. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และขวัญกำลังใจ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
     1.หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
     2.หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
     3.หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการศึกษาจากหน่วยงานองค์กร ภาครัฐและเอกชน
5. ร้อยละของภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์
          หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
­ตัวชี้วัด
          1.  ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
          2.  ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษานำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
               จัดการศึกษา
          3.  ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
               กับผู้เรียน
          4.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา