• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

สอศ. ในจังหวัดหนองคาย

สถานศึกษา/วิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา) ในจังหวัดหนองคาย

1.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ที่อยู่:306 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์: 0-4241-1776, 0-4246-5303 ต่อ 19,107,106

โทรสาร:0-4241-2458

Website:http://www.nktc.ac.th/

Email: nktech_1@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ที่อยู่:174/1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์: 0-4241-1244

โทรสาร:0-4241-1245

Website:http://www.nbitech.ac.th

Email: nbitech_nk@hotmail.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ที่อยู่: 240 หมู่1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์: 0-4242-2715, 0-4242-2716

โทรสาร:0-4241-2017

Website:http://www.nkvc.ac.th/

Email: tik_zaza@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ
4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา(EP.V.C)  อำเภอสังคม
5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ   อำเภอท่าบ่อ
6.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน (เดิมคือ โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ(JBAC) )   อำเภอเมืองหนองคาย
7.  โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย(P-TECH)  อำเภอโพนพิสัย
8.  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโพนพิสัย(RN-TECH)  อำเภอโพนพิสัย