• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์ คำแสงทอง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายวิโรจน์ ต่อติด
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยพร ชุมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ